Management:

Whitesmith Entertainment
Rep: Keri Smith Esguia
keri@whitesmithent.com

Tani Ikeda
tani@taniikeda.com